2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050196-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วุฒิชัย โยตา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WUTTICHAI YOTA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 50/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัดต่ออาการปวดกล้ามเนื้อในผู้ป่วยกลุ่มปวดพังผืดกล้ามเนื้อเรื้อรัง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING WITH PHYSICAL THERAPY PROGRAM ON MUSCLE PAIN IN PATIENT WITH CHRONIC MYOFASCIAL PAIN SYNDROME 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 มกราคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 126/2562 ลว. 21 มกราคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 21 กุมภาพันธ์ 2562 Turnitin 6%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 19 ตุลาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 665/2562 ลว. 7 ตุลาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 19 ตุลาคม 2562 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 11 ธันวาคม 2562 เสนอ กก.คณะ 24 ก.พ. 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 9 ธันวาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วนิดา ดรปัญหา คำสั่ง ศศ.บศ.048/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. สุวรี ฤกษ์จารี
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัดต่ออาการปวดกล้ามเนื้อและความเครียดในผู้ป่วยกลุ่มปวดพังผืดกล้ามเนื้อเรื้อรัง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 มกราคม 2563 
ชื่อการประชุม The 4st National Conference and The 2nd International Conference “Innovation for Strengthening Sustainable Development" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 ธันวาคม 2562 ถึง 9 ธันวาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Chaopraya University 
สถานที่จัดประชุม Chaopraya Convention Hall, Chaopraya University  จังหวัด/รัฐ Nakhonsawan, Thailand 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 220-231  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper