2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Antimetabolic Syndrome Effect of Phytosome Containing the Combined Extracts of Mulberry and Ginger in an Animal Model of Metabolic Syndrome 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 กันยายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Oxidative Medicine and Cellular Longevity 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Hindawi Publishing Corporation 
     ISBN/ISSN 1942-0994 
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่ 2019 
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 19 pages 
     บทคัดย่อ Due to the antimetabolic syndrome effect of mulberry and ginger together with the advantages of the synergistic effect and phytosome encapsulation technique, we hypothesized that phytosome containing the combined extracts of mulberry and ginger (PMG) should be able to manage MetS. PMG was developed and assessed the phenolic content and biological activities associated with the pathophysiology of MetS. The antimetabolic syndrome effect and the possible underlying mechanisms in the animal model of MetS were also assessed. Male Wistar rats induced MetS by subjecting to a 16-week high-carbohydrate high-fat diet. MetS rats were orally given PMG at doses of 50, 100, and 200 mg/kg for 21 days. They were determined metabolic parameter changes in serum, histomorphology changes of adipose tissue, the inflammatory cytokines such as IL-6 and TNF-α, oxidative stress status, PPAR-γ, and HDAC3 in adipose tissue. Our in vitro data showed that PMG increased phenolic contents and biological activities. PMG significantly improved MetS parameters including body weight gain, lipid profiles, plasma glucose, HOMA-IR, and ACE. In addition, the density and size of adipocyte, adiposity index, and weights of adipose tissues were also improved. Moreover, the decrease in TNF-αand IL-6, oxidative stress status, and HDAC3 expression together with the increase in PPAR-γexpression in adipose tissue was also observed. These data suggest that PMG exhibit antimetabolic syndrome and the possible underlying mechanism may be associated partly with the modulation effect on HDAC3, PPAR-γ, and adipose tissue. In addition, PMG also improves oxidative stress and inflammation in MetS. Therefore, PMG can be served as the potential supplement to manage MetS. However, a clinical trial study is essential to confirm this health benefit. 
     คำสำคัญ Ginger, Metabolic syndrome, Mulberry, Phytosome 
ผู้เขียน
587070021-2 นาย ณัฏฐ์ ปะละชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0