2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of phenol red on the induction of metabolism- and transportation- related genes by rifampicin in HepG2 and Caco-2 cells 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     สถานที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 กุมภาพันธ์ 2563 
     ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 59 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ Introduction: Phenol red is commonly used as the indicator for monitoring pH change in cell culture media. However, whether phenol red interferes the induction and expression of cytochrome P450 (CYPs) and drug transporters in cell culture models are still limited. Rifampicin is the standard anti-tuberculosis drug that normally used as the keystone for metabolizing enzyme studies because of board spectrum CYPs induction property. Objective: To examine the effects of phenol red in culture media on the expression of drug metabolism- and transportation-related genes, including CYP3A4, CYP3A5, solute carrier organic anion transporter family member 1B1 (SLCO1B1), and pregnane X receptor (PXR), in human hepatocarcinoma (HepG2) and human colon adenocarcinoma (Caco-2) cells. Methods: HepG2 (1.25x105 cells/well) and Caco-2 (5x104 cells/well) were cultured in a 24-well plate for 72 h before treated with 5 µM rifampicin in phenol red or non-phenol red contained culture media, for the next 72 h. The expressions of CYP3A4, CYP3A5, SLCO1B1, and PXR mRNAs were quantitatively determined by RT/qPCR. Results: In HepG2 cells, CYP3A4, CYP3A5, and SLCO1B1 mRNAs were significantly increased by rifampicin in both of phenol red and non-phenol red contained medium (p<0.05). Interestingly, non-phenol red contained medium showed the higher expression of those genes than phenol red contained medium (p<0.05). On the other hand, PXR was decreased in phenol red contained medium but it was unchanged in non-phenol red contained medium. In Caco-2 cells, rifampicin significantly elevated the expression of CYP3A4, CYP3A5, and SLCO1B1 in non-phenol red contained medium (p<0.05) while the expression of aforementioned genes was not modified by rifampicin in phenol red contained medium. In addition, PXR mRNA was not altered by any treatments. Conclusion: Phenol red is a crucial factor that might suppress the regulatory mechanism of CYPs, drug transporters, and nuclear receptors. Phenol red affects the induction of CYPs (CYP3A4 and CYP3A5), transporter (SLCO1B1), and nuclear receptor (PXR) differently between HepG2 and Caco-2 cells. Hence, phenol red contained medium should be employed with a strong concern for drug interaction prediction in a cell line model. 
ผู้เขียน
625150002-1 นาย ณฐพล กุลเจริญวิรัตน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล ดีมาก ในาการนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 16 กุมภาพันธ์ 2563 
แนบไฟล์
Citation 0