2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พฤติกรรมในการเลือกซื้อเนื้อไก่ของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มกราคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 มกราคม 2563 
     ถึง 28 มกราคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 48 
     Issue (เล่มที่) 1(2020) 
     หน้าที่พิมพ์ 705 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The study objectives were to study purchasing behaviors and the importance level of marketing mix towards chicken meat of consumers in Khon Kaen province. The data were collected from 100 consumers with purposive sampling by interviewing only consumers who had ever consumed chicken meat and were over 18 years old. The data analysis employed descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, minimum, maximum, and standard deviation. The study results found that there were 24 consumers purchasing native chicken meat and 76 consumers purchasing broiler chicken meat. Most of the consumers purchasing native chicken meat were male aged between 1850 years old and working in private companies. Purchasing criteria for the native chicken meat was mainly considered by size and smell. Most native chicken meat was bought from fresh markets and cooked for boiled dishes. The average purchasing quantity per week was around 1.1-2.0 kilograms.  
ผู้เขียน
585030032-7 นาย นิธิโรจน์ อรหันต์กุลบดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0