2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การวิเคราะห์กระบวนการจัดทำบัญชีและการควบคุมภายในด้านบัญชีของวัดในจังหวัดอุดรธานี ตามคู่มือไวยาวัจกร 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 กุมภาพันธ์ 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Modern Learning Development 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 159-179 
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการจัดทำบัญชีและการควบคุมภายในด้านบัญชีของวัดตามคู่มือไวยาวัจกร และ 2) เสนอแนะแนวทางการพัฒนารูปแบบจัดทำบัญชีและการควบคุมภายในด้านบัญชีของวัด งานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีของวัด จำนวน 7 คน จากวัดในพื้นที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี จำนวน 3 แห่ง การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยวิเคราะห์แก่นสาระของเรื่อง และใช้เทคนิคตรวจสอบสามเส้าเพื่อตรวจสอบข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า 1) วัดขนาดเล็ก เจ้าอาวาสเป็นผู้จัดทำบัญชีและไม่มีการควบคุมภายในด้านบัญชีของวัดตามคู่มือไวยาวัจกร ส่วนวัดขนาดกลางและขนาดใหญ่ ไวยาวัจกรร่วมกับผู้ที่ เจ้าอาวาสวัดมอบหมายเป็นผู้จัดทำบัญชีร่วมกัน โดยมีการควบคุมภายในด้านบัญชีของวัดตามคู่มือไวยาวัจกร ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีของวัดตามคู่มือไวยาวัจกร พบว่า วัดขนาดเล็กไม่สามารถปฏิบัติตามคู่มือไวยาวัจกรมากที่สุด ส่วนวัดขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ไม่ได้ทำการออกใบเสร็จรับเงินและใบโมทนาบัตรทุกครั้งทุกรายการตามคู่มือไวยาวัจกร 2) จากผลการศึกษาได้เสนอแนะสำนักงานพระพุทธศาสนา ควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดูแลและแนะนำการจัดทำบัญชีให้กับวัดขนาดเล็ก และเสนอแนะให้มีการปรับปรุงคู่มือไวยาวัจกรที่สอดคล้องกับวัดแต่ละขนาด เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดด้านการบริหารจัดการบัญชีวัด  
     คำสำคัญ การจัดทำบัญชี, การควบคุมภายใน, บัญชีของวัด, คู่มือไวยาวัจกร 
ผู้เขียน
585210010-5 นาย เธียรชัย เสาสามา [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0