2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585210010-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เธียรชัย เสาสามา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THEANCHAI SAOSAMA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การบัญชี  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต แผน ข (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การวิเคราะห์กระบวนการจัดทำบัญชีและการควบคุมภายในด้านบัญชีของวัดในจังหวัดมหาสารคามตามระเบียบไวยาจักร 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) THE ANALYSIS OF ACCOUNTANCY MANAGMENT PROCESSES AND INTERNAL CONTROL IN TEMPLES IN MAHASARAKHAM PROVENCE BY FOLLOWING MINISTRY 
รายละเอียด อนุมัติเค้าโครงเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 62 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 สิงหาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 กันยายน 2560 สอบผ่าน ตามบันทึกที่ ศธ 0514.22.1/3910 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 พฤษภาคม 2562 ตาม
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 พฤษภาคม 2562 (สอบผ่าน)
D อนุมัติเค้าโครง 25 มิถุนายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 6 ธันวาคม 2562 ตามคำสั่งคณะที่ 217/2562 ลว. 25 พ.ย. 62
F แจ้งผลสอบ 12 ธันวาคม 2562 (สอบผ่าน)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปวีนา กองจันทร์ คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ 20/2560 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-