2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 14252   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ปวีนา กองจันทร์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Paweena Kongchan 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
627210003-0  น.ส. เกศชฎา ธงประชา  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯ ที่ 167/2563  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625210071-1  น.ส. นัยน์ปพร กวางซี  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การบัญชี  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การวิเคราะห์กระบวนการจัดทำบัญชีและการควบคุมภายในด้านบัญชีของวัดในจังหวัดอุดรธานี ตามคู่มือไวยาวัจกร 
ชื่อวารสาร Journal of Modern Learning Development 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 กุมภาพันธ์ 2563 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า 159-179  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์ระบบบัญชีงานสั่งทำสำหรับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ขนาดย่อม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 กรกฎาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 9 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 1 กรกฎาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถานที่จัดประชุม อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 194  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรด้านการเงินและบัญชของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2562 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 กันยายน 2562 ถึง 21 กันยายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume (ปีที่ 6) พ.ศ. 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 329  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตเปลือกแห้งต้นยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2560 
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 พฤษภาคม 2560 ถึง 28 พฤษภาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 339-347  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประเมินกิจกรรมการควบคุมภายในระบบสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาธุรกิจโรงพิมพ์ขนาดย่อม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 มิถุนายน 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 7 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยศิลปากร , มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
สถานที่จัดประชุม คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  จังหวัด/รัฐ นครปฐม 
Proceeding Paper Volume 2560  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 792-803  Proceeding Paper Editors/edition/publisher โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper