2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความต้องการจำเป็นของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 มีนาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     สถานที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 มีนาคม 2563 
     ถึง 12 มีนาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2020 
     Issue (เล่มที่) March, 11-12, 2020 
     หน้าที่พิมพ์ 92-102 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และ 2) ศึกษาความต้องการจำเป็นของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 1,294 คน และมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครู ซึ่งการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) จากการใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 297 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีสัมประสิทธิ์ความเที่ยง 0.94 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รวมทั้งการจัดลำดับความสำคัญของสภาพที่พึงประสงค์ด้วยค่าดัชนีการจัดอันดับความสำคัญ Priority Need Index (PNIModified) ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ในภาพรวมค่าเฉลี่ยของระดับปฏิบัติงานตามสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 3.56) ส่วนค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติงานตามสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.08) และ 2) ความต้องการจำเป็นของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ใน 7 ด้าน ซึ่งลำดับที่ 1 คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (PNIModified = 0.184) ลำดับที่ 2 คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (PNIModified = 0.167) ลำดับที่ 3 คือ สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลและแหล่งการเรียนรู้ (PNIModified = 0.165) ลำดับที่ 4 คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพศึกษา (PNIModified = 0.148) ลำดับที่ 5 คือ การวัดผล และประเมินผล (PNIModified = 0.138) ลำดับที่ 6 คือ การประกันคุณภาพการศึกษา (PNIModified = 0.124) และลำดับที่ 7 คือ การส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการกับชุมชน (PNIModified = 0.105) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีความต้องการจำเป็นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การเชื่อมโยงกระบวนการคิดวิเคราะห์ ประเมินและเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาวิธีการ แนวทาง หรือนวัตกรรมการศึกษาที่หลากหลายในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน (PNIModified = 0.272) การกำหนดระเบียบการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา (PNIModified = 0.252) และการวิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแหล่งการเรียนรู้ (PNIModified = 0.226) 
ผู้เขียน
605440002-4 นาย บัญชา วงศ์คำภา [ผู้เขียนหลัก]
คณะสหวิทยาการ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0