2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2563 
     ถึง 27 มีนาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 21 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 719-726 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 10 คน ซึ่งเป็นชั้นเรียนที่ผู้วิจัยเริ่มนำการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดตามแนวคิดของ Inprasitha (2011; 2014) มาใช้เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยทีมการศึกษาชั้นเรียนประกอบด้วยครูประจำการ จำนวน 3 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 1 คน ซึ่งผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลงานนักเรียน จากนั้นนำข้อมูลมาศึกษาความรู้สึกเชิงจำนวนตามกรอบแนวคิดของ Yang (2005) ผลการศึกษาพบว่านักเรียนแสดงความรู้สึกเชิงจำนวนออกด้วยการเขียนอธิบายที่ผูกติดอยู่กับสื่อที่ทีมการศึกษาชั้นเรียนจัดเตรียมไว้  
ผู้เขียน
605050033-5 น.ส. ภควดี วรรณโกวิท [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0