2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Language Learning Strategies of Grade 11 High-Achieving Students of the English Language 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 11th International Conference on Educational Research 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University, Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 กันยายน 2561 
     ถึง 11 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 391-396 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
595050211-6 น.ส. ภัสสราภรณ์ แสนหาญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0