2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595050211-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภัสสราภรณ์ แสนหาญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PASSARAPORN SAENHARN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 88/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ประสบผลสำเร็จสูงในการเรียนภาษาอังกฤษ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) LANGUAGE LEARNING STRATEGIES OF GRADE 11 HIGH-ACHIEVING STUDENTS OF THE ENGLISH LANGUAGE 
รายละเอียด ป.โท C&I การสอนภาอังกฤษ ปกติ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 กรกฎาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.294/2561 ลว. 28 มิ.ย. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 10 กรกฎาคม 2561 turntin 28%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 12 มกราคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.842/2562 ลว.19 ธ.ค.2562
F แจ้งผลสอบ 13 มกราคม 2563 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 29 พฤษภาคม 2563 เสนอ กก.คณะอนุมัติ 22 มิ.ย. 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 29 พฤษภาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Language Learning Strategies of Grade 11 High-Achieving Students of the English Language 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 กันยายน 2561 
ชื่อการประชุม The 11th International Conference on Educational Research 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 กันยายน 2561 ถึง 11 กันยายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University, Thailand 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University, Thailand  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 391-396  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper