2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Designing Learning Environment to Encourage the Engineering Design in the setting of FLIPPED Classroom for Design and Technology Courses 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ธันวาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม the 27th International Conference on Computers in Education.  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม the Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) 
     สถานที่จัดประชุม HOWARD BEACH RESORT KENTING, Kenting, Taiwan, 
     จังหวัด/รัฐ Kenting, Taiwan, 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 ธันวาคม 2562 
     ถึง 6 ธันวาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2562 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 128-133 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This study uses the constructivist learning environment (CLE) as the basis for designing and developing a learning environment including learning management system (LMS) which occurs in pattern of online learning environment called SOCIALClassnet. The objective of this study are designing and developing the LMS to encourage the engineering design in the setting of flipped classroom for first trimester 2019 of Design and technology course. Subjects of this study are 30 students of Mathayom 1 , Nong Waeng Witthaya School, Thailand. The study design is one group pretest-posttest. The results are analyzed as quantitative and qualitative data. The framework of LMS that encouraging the engineering design in the setting of flipped classroom is consists of 1) Problem-based learning 2) Resource of knowledge 3) Cognitive tools 4) Case-related situation 5) Scaffolding 6) Coaching 7) Social support. Verifying efficacy by experts and the evaluation process are 1) Learning environmental design, knowledge content, media and technology and assessment 2) Capability in engineering design 3) Learners’ opinions in knowledge content, media and design 4) Learning achivement 
ผู้เขียน
605050185-2 นาย นครินทร์ นิ่มมา [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0