2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050185-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นครินทร์ นิ่มมา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NAKARIN NIMMA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมการออกแบบเชิงวิศวกรรมรายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECT OF LEARNING ENVIRONMENT IN FLIPPED CLASSROOM TO PROMOTE ENGINEERING DESIGN IN TEACHNOLOGY (DESING AND TEACHNOLOGY COURSES) FOR MATTHAYOM 1 STUDENTS 
รายละเอียด ป.โท เทคโน โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่ง สส.บศ. 156/2562 ลว. 7 ก.พ. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 12 มีนาคม 2562 Turnitin 16%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร คำสั่ง ศศ.บศ.042/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-