2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 14658   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Issara Kanjug 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625050018-3  น.ส. กชกร ล่ามสมบัติ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีทางการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
625050115-5  นาย ครุศิลป์ โพธิวัฒน์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีทางการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ. 317/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563  
625050131-7  นาย ศัตรา สุมงคล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีทางการศึกษา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่ง ศศ.บศ.355/2563 ลว. 29 กรกฎาคม 2563  
597050025-7  นาย ยุทธนา สุมามาลย์  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งศศ.บศ.108/2561 ลว.6 กพ.2561(เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย)  
587050020-6  นาย นิติพงศ์ ไกรยวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ. 053/2560 ลว. 25 ม.ค. 2560  
607050017-7  น.ส. กัลยารัตน์ ศิริมาเทพ  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ.036/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625050116-3  นาย วิศน์กานต์ บุตรวิชา  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีทางการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
607050009-6  นาย สถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อระบบจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนกลับทางเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้ในชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ 
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นน 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 1905-9574  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 สิงหาคม 2559 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน เมษายน - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมเมนทอลโมเดล วิชา การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 เมษายน 2563 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม –ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Constructivist Learning Environment to Enhance Cloud based Collaborative Learning: Product Design and Development Phase 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 พฤศจิกายน 2559 
ชื่อการประชุม The 24th International Conference on Computers in Education. Asia-Pacific Society for Computers in Education  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 พฤศจิกายน 2559 ถึง 2 ธันวาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Society for Computers in Education 
สถานที่จัดประชุม IIT Bombay, Mumbai India  จังหวัด/รัฐ Mumbai 
Proceeding Paper Volume 2016  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 219-225  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Asia -Pacific Society for Computers in Education 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์เชิงรุกที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดลวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 1  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยนครพนม  จังหวัด/รัฐ นครพนม 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 55-66  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยนครพนม 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านบนคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดล เรื่องการจัดการสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 1 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
สถานที่จัดประชุม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  จังหวัด/รัฐ นครพนม 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 186  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยนครพนม 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Development of Constructivist Learning Environment based on Universal Design for Learning to Enhance Computational Thinking in Kindergarten Education 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กันยายน 2563 
ชื่อการประชุม The 13th International Conference on Educational Research (ICER2020)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 กันยายน 2563 ถึง 13 กันยายน 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Education Khon Kaen University   จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 473-479  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Designing Learning Environment to Encourage the Engineering Design in the setting of FLIPPED Classroom for Design and Technology Courses 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ธันวาคม 2562 
ชื่อการประชุม the 27th International Conference on Computers in Education.  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 ธันวาคม 2562 ถึง 6 ธันวาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม the Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) 
สถานที่จัดประชุม HOWARD BEACH RESORT KENTING, Kenting, Taiwan,  จังหวัด/รัฐ Kenting, Taiwan, 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 128-133  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVISM ONLINE LEARNING ENVIRONMENT WITH GAMIFICATION TO ENHANCE LEARNERS’ MENTAL MODEL AND MOTIVATION IN PROGRAMMING 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กันยายน 2563 
ชื่อการประชุม The 13th International Conference on Educational Research 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 กันยายน 2563 ถึง 13 กันยายน 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Education Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 466-472  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper