2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 14658   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Issara Kanjug 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665050007-2  น.ส. อลิชา ชินกร  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณทางการศึกษา (ประสงค์จ   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
665050004-8  น.ส. ทิพาพร สีหานาม  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณทางการศึกษา (ไม่ประสง   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
665050132-9  น.ส. กัลยรัตน์ นนทะภา  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเ   ปริญญาโท ภาคปกติ     
665050130-3  นาย ฉัตรวัฒก์ คำพวง  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวร   ปริญญาโท ภาคปกติ     
655050147-5  น.ส. นริศรา รักศรี  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มการศึกษา   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
655050125-5  นาย อนุพงค์ พิมพิลา  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณทางการศึกษา (ประสงค์จ   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
655050122-1  น.ส. ทิวาพร ก้านจักร  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณทางการศึกษา (ไม่ประสง   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
655050037-2  นาย ศราวุธ วงศ์ใหญ่  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (ไม่ประสงค์จะสอ   ปริญญาโท ภาคปกติ   
647050001-6  นาย ชินภัทร จันทร์เรือง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
645050265-8  นาย อธิราช ต้นพุฒ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 10 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637050010-4  นาง ศิรดา พิริยะชัยวรกุล  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ   
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   11   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อระบบจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนกลับทางเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้ในชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ 
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นน 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 1905-9574  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 สิงหาคม 2559 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน เมษายน - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ A Designing Framework for Flipped Classroom Learning Environment Model Combined with Augmented Reality to Enhance Creative Thinking in Product Design for High School Students 
ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science (LNCS)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature Switzerland AG.  
ISBN/ISSN ISBN: 978-3-030-91539-1/ISSN:0302-9743   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 November 2021 
ปีที่ 2021  ฉบับที่ 13117 
เดือน November   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 206-218  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมเมนทอลโมเดล วิชา การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 เมษายน 2563 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม –ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Validation of Online Learning Environments for Enhancing Mental Model of Programming 
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0857-1511  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 December 2020 
ปีที่ 43  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Study of Learner Context for The Development of Constructivist Learning Environment Model Combined with Mixed Reality Flipped Classroom to Enhance Creative Thinking in Product Design for the High School Students 
ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science (LNCS)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature Switzerland AG.  
ISBN/ISSN ISBN:978-3-030-63884-9/ISSN:0302-9743  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 August 2020 
ปีที่ 2020  ฉบับที่ 12555 
เดือน November   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 338-348  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Design and development of the mobile based learning environment to enhance computational problem solving in programming for high school students  
ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature Switzerland AG. 
ISBN/ISSN ISBN: 978-3-031-15273-3/ISSN: 0302-9743   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 June 2022 
ปีที่ 2022  ฉบับที่ 13449 
เดือน August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 491-500  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ A Study of Students’ Context-Aware to be Used as a Basis for Designing and Developing a Model of Mobile-Based Learning Environment to Enhance Computational Problem Solving in Programming for the High School Students.  
ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature Switzerland AG. 
ISBN/ISSN ISBN: 978-3-030-63885-6/ISSN: 0302-9743   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 August 2020 
ปีที่ 2020  ฉบับที่ 12555 
เดือน November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 493-503  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านบนคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดล เรื่องการจัดการสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 1 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
สถานที่จัดประชุม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  จังหวัด/รัฐ นครพนม 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 186  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยนครพนม 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Development of Constructivist Learning Environment based on Universal Design for Learning to Enhance Computational Thinking in Kindergarten Education 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กันยายน 2563 
ชื่อการประชุม The 13th International Conference on Educational Research (ICER2020)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 กันยายน 2563 ถึง 13 กันยายน 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Education Khon Kaen University   จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 473-479  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Designing Learning Environment to Encourage the Engineering Design in the setting of FLIPPED Classroom for Design and Technology Courses 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ธันวาคม 2562 
ชื่อการประชุม the 27th International Conference on Computers in Education.  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 ธันวาคม 2562 ถึง 6 ธันวาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม the Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) 
สถานที่จัดประชุม HOWARD BEACH RESORT KENTING, Kenting, Taiwan,  จังหวัด/รัฐ Kenting, Taiwan, 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 128-133  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVISM ONLINE LEARNING ENVIRONMENT WITH GAMIFICATION TO ENHANCE LEARNERS’ MENTAL MODEL AND MOTIVATION IN PROGRAMMING 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กันยายน 2563 
ชื่อการประชุม The 13th International Conference on Educational Research 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 กันยายน 2563 ถึง 13 กันยายน 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Education Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 466-472  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Synthesis of Theoretical Framework for the Development of Constructivist Learning Environment Model Combined with Mixed Reality Flipped Classroom to Enhance Creative Thinking in Product Design for the High School Students 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 กันยายน 2563 
ชื่อการประชุม the 13th International Conference on Educational Research:ICER2020 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 กันยายน 2563 ถึง 15 กันยายน 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue 978-616-438-513-9 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 527  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Srisawasdi, N. et al.  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Constructivist Learning Environment to Enhance Cloud based Collaborative Learning: Product Design and Development Phase 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 พฤศจิกายน 2559 
ชื่อการประชุม The 24th International Conference on Computers in Education. Asia-Pacific Society for Computers in Education  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 พฤศจิกายน 2559 ถึง 2 ธันวาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Society for Computers in Education 
สถานที่จัดประชุม IIT Bombay, Mumbai India  จังหวัด/รัฐ Mumbai 
Proceeding Paper Volume 2016  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 219-225  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Asia -Pacific Society for Computers in Education 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์เชิงรุกที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดลวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 1  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยนครพนม  จังหวัด/รัฐ นครพนม 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 55-66  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยนครพนม 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Design and development of the mobile based learning environment to enhance computational problem solving in programming for high school students 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 สิงหาคม 2565 
ชื่อการประชุม ICITL 2022 International Conference of Innovative Technologies and Learning 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม National Cheng Kung University Tainan City, Taiwan 
สถานที่จัดประชุม Porto, Portugal & Virtual  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue 13449 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 491  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Development model of Mobile-Based Learning environment to enhance computational thinking for the high school students 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 กรกฎาคม 2562 
ชื่อการประชุม The 4th International iStem-Ed Education Conference 2019  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 กรกฎาคม 2562 ถึง 12 กรกฎาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Electrical Engineering Academy Association (Thailand), Khon Kaen University and Nakhon Phanom University  
สถานที่จัดประชุม The River Hotel, Nakhon Phanom, Thailand   จังหวัด/รัฐ Nakhon Phanom  
Proceeding Paper Volume 4   Proceeding Paper Issue 1  
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 173  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Design and development of the mobile based learning environment to enhance computational problem solving in programming for high school students  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 สิงหาคม 2565 
ชื่อการประชุม ICITL 2022 International Conference of Innovative Technologies and Learning  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม National Cheng Kung University Tainan City, Taiwan  
สถานที่จัดประชุม Porto, Portugal & Virtual   จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue 13449 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 491  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper