2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVISM ONLINE LEARNING ENVIRONMENT WITH GAMIFICATION TO ENHANCE LEARNERS’ MENTAL MODEL AND MOTIVATION IN PROGRAMMING 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กันยายน 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 13th International Conference on Educational Research 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Education Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 กันยายน 2563 
     ถึง 13 กันยายน 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 466-472 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Mental model and motivation were important for learner to success in pro-gramming. The purpose of this research was (1) To design and development of constructivism online learning environment to enhance learners’ mental model and motivation in programming (2) To study leaners’ mental model (3) To study learners’ motivation. The target group comprised of 15 students at phonngampittayanukool school. Developmental research (Type I) was employed in this study. Data collection performed in the second semester in programming in academic year 2019. The results revealed that: The gamifi-cation for constructivism online learning environment consist of the follow-ing component; (1) Problem base (2) Resource (3) Related case (4) Collabora-tion tools (5) Scaffolding (6) Coaching (7) Social support (8) Leaderboard (9) Rules. The learner’s mental model from gamification for online learning en-vironment consists with 2 characteristics as follow: (1) Represent story or event by explaining in model (2) Change rule and procedure to solve prob-lem. The learners’ motivation from gamification for online learning envi-ronment was very motivate (mean = 3.75, S.D. = 0.53). 
ผู้เขียน
615050145-5 นาย ปรมินทร์ อัตตะเนย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0