2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Validation of Online Learning Environments for Enhancing Mental Model of Programming 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 ธันวาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0857-1511 
     ปีที่ 43 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This research proposes to validate Online Learning Environments Model. The research design is model research Phase II about Model validation composed of internal validation and external validation. The results are collected both in quantitative and qualitative data. The data are analyzed and summarized by synthesizing the protocol, interpretating summaries and descriptive statistics. The outcomes of the study proved that 1) the model has internal validity in the learning contents, the media, and the design of the model. The model holds all seven components whose quality is consistent with the synthesis of a theoretical framework and conceptual framework for designing and developing the online learning environments model. 2) the external validity of this model is confirmed by the impact of the learning paradigm on students. The Mental Model of Programming shows that the students were able to create knowledge representation and understanding the programming. Students who learned with Online Learning Environments Model had the post-test average scores of 24.9 (S.D. = 0.99) or 83.0 % which is higher than the criteria of 70 per cent. The students’ opinion towards Online Learning Environments Model showed that the learning contents, the media, and the design are suitable and supported to enhance the Mental Model of Programming. 
     คำสำคัญ Mental Model, Programming, Learning Environments, Pedagogy, Constructivist 
ผู้เขียน
577050004-3 นาย นนท์ จรุงศิรวัฒน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0