2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577050004-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นนท์ จรุงศิรวัฒน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NON JARUNGSIRAWAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด เทคโนโลยีฯ แบบ 2.1 ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 เมษายน 2559 คำสั่ง ศศ.บศ.228/2559 ลว. 15 มีนาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 เมษายน 2559 ผ่าน “S” ครั้งที่ 1 ภาคปลาย/2558 ลว. 30 เมษายน 2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 ธันวาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 669/2560 ลว. 21 ธันวาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง CD ไม่สมบูรณ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร คำสั่ง ศศ.บศ. 033/2559 ลว. 13 มกราคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-