2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Synthesis of Theoretical Framework for the Development of Constructivist Learning Environment Model Combined with Mixed Reality Flipped Classroom to Enhance Creative Thinking in Product Design for the High School Students 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 กันยายน 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม the 13th International Conference on Educational Research:ICER2020 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 กันยายน 2563 
     ถึง 15 กันยายน 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 13 
     Issue (เล่มที่) 978-616-438-513-9 
     หน้าที่พิมพ์ 527 
     Editors/edition/publisher Srisawasdi, N. et al.  
     บทคัดย่อ Creative thinking can promote creativity and innovation skills to a learner which important in this 21st century for unlimited innovation. From the study results of the context of the learners, it can be found that the current classroom management style. Are not consistent with the students seeking and building knowledge Lack of support for the use of technology as a tool for construct knowledge and promoting creativity. The purpose of this research was to synthesis of theoretical framework for the development of constructivist learning environment model combined with flipped classroom to enhance creative thinking. Research designs were document analysis and survey. This study was based on developmental research in phase 1 was model development. The target groups were the 3 experts reviewed. The results revealed that: synthesis of theoretical framework for the development of constructivist learning environment model, there were the theoretical framework consisted of 6 foundation bases as the following; 1) Psychological base, 2) Pedagogies base, 3) Creative Thinking base, 4) Media Theory and Technology base, 5) Neuroscience base, and 6) Context of school base. The designing framework consisted of 2 crucial bases as the following; 1) Learning out of class: Knowledge acquisition, Knowledge sharing 2) Learning in class: Knowledge transfer, Knowledge construction, Knowledge reflection. 
ผู้เขียน
607050009-6 นาย สถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0