2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607050009-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SATHAPORN WONGCHIRANUWAT
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 79/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบห้องเรียนกลับด้านตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF FLIPPED CLASSROOM MIXED REALITY CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENT MODEL TO ENHANCE CREATIVE THINKING IN PRODUCT DESIGN FOR HIGH SCHOOL STUDENTS 
รายละเอียด เทคโน โครงการพิเศษ โทรศัพท์ 0880338168 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 2 พฤศจิกายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ ที่ 609/2561 ลว.26 กันยายน พ.ศ. 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 17 พฤศจิกายน 2561 ผ่าน S ครั้งที่ 1 ต้น/2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 กันยายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 629/2562 ลว. 12 ก.ย.2562
D อนุมัติเค้าโครง 25 กันยายน 2562 20% ยื่นผ่านระบบ ภาคต้น 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 พฤษภาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 116/2565 ลว. 20 เมษายน 2565
F แจ้งผลสอบ 31 พฤษภาคม 2565 Excellent
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 6 มิถุนายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จารุณี ซามาตย์ คำสั่ง ศศ.บศ.037/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ. สุชาติ วัฒนชัย
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ A Designing Framework for Flipped Classroom Learning Environment Model Combined with Augmented Reality to Enhance Creative Thinking in Product Design for High School Students 
ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science (LNCS)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature Switzerland AG.  
ISBN/ISSN ISBN: 978-3-030-91539-1/ISSN:0302-9743   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 November 2021 
ปีที่ 2021  ฉบับที่ 13117 
เดือน November   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 206-218  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ The Study of Learner Context for The Development of Constructivist Learning Environment Model Combined with Mixed Reality Flipped Classroom to Enhance Creative Thinking in Product Design for the High School Students 
ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science (LNCS)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature Switzerland AG.  
ISBN/ISSN ISBN:978-3-030-63884-9/ISSN:0302-9743  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 August 2020 
ปีที่ 2020  ฉบับที่ 12555 
เดือน November   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 338-348  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Satisfaction of Engineering Design Thinking Course for High School Students  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 กรกฎาคม 2562 
ชื่อการประชุม International STEM Education Conference: iSTEM-Ed 2019 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 กรกฎาคม 2562 ถึง 12 กรกฎาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University, Nakhon Phanom University, and the Electrical Engineering Academic Association of Thailand (EEAAT) 
สถานที่จัดประชุม Nakhon Phanom, Thailand  จังหวัด/รัฐ Nakhon Phanom, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 59  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Synthesis of Theoretical Framework for the Development of Constructivist Learning Environment Model Combined with Mixed Reality Flipped Classroom to Enhance Creative Thinking in Product Design for the High School Students 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 กันยายน 2563 
ชื่อการประชุม the 13th International Conference on Educational Research:ICER2020 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 กันยายน 2563 ถึง 15 กันยายน 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue 978-616-438-513-9 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 527  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Srisawasdi, N. et al.  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract