2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607050009-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SATHAPORN WONGCHIRANUWAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 79/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบห้องเรียนกลับทางที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยบูรณาการศาสตร์การสอนกับศาสตร์ทางประสาทวิทยาศาสตร์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENT MODEL COMBINE WITH MIXED REALITY FLIPPED CLASSROOM TO ENHANCE CREATIVE THINKING IN PRODUCT DESIGN FOR THE HIGH SCHOOL STUDENTS : INTEGRATION BETWEEN PEDAGOGY AND NEUROSCIENCE 
รายละเอียด เทคโน โครงการพิเศษ โทรศัพท์ 0880338168 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 2 พฤศจิกายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ ที่ 609/2561 ลว.26 กันยายน พ.ศ. 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 17 พฤศจิกายน 2561 ผ่าน S ครั้งที่ 1 ต้น/2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 กันยายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 629/2562 ลว. 12 ก.ย.2562
D อนุมัติเค้าโครง 25 กันยายน 2562 20% ยื่นผ่านระบบ ภาคต้น 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จารุณี ซามาตย์ คำสั่ง ศศ.บศ.037/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ. สุชาติ วัฒนชัย
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Satisfaction of Engineering Design Thinking Course for High School Students  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 กรกฎาคม 2562 
ชื่อการประชุม International STEM Education Conference: iSTEM-Ed 2019 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 กรกฎาคม 2562 ถึง 12 กรกฎาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University, Nakhon Phanom University, and the Electrical Engineering Academic Association of Thailand (EEAAT) 
สถานที่จัดประชุม Nakhon Phanom, Thailand  จังหวัด/รัฐ Nakhon Phanom, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 59  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract