2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A Designing Framework for Flipped Classroom Learning Environment Model Combined with Augmented Reality to Enhance Creative Thinking in Product Design for High School Students 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 พฤศจิกายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science (LNCS)  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature Switzerland AG.  
     ISBN/ISSN ISBN: 978-3-030-91539-1/ISSN:0302-9743  
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่ 13117 
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 206-218 
     บทคัดย่อ The flipped learning model is a blend of digital technology solutions. To be used as a tool for learning design that focuses on enhancing knowledge construct, and creative thinking of students. This study was aimed to a designing framework for flipped classroom learning environment model. The target group consisted of 5 experts for this designing framework. This study employed phase 1 of model re-search, which was design process phase. Document analysis, survey methods were used to collect qualitative data and analyze data by interpreting and concluding. The results in 3 aspects revealed that 1) Synthesis of theoretical framework for flipped classroom learning environment model consists of 6 theoretical bases: psychology base, pedagogical base, creative thinking base, technology and media base, neuroscience base, and context of school base. 2) Synthesis of designing framework for flipped classroom learning environment model. There are 5 stages of the learning process which are separated into 2 stages Out-of-class activity and 3 stages of In-class activity. In the assessment of a designing framework for flipped classroom learning environment model by the experts, there is a correspondence between the theoretical principles that were used as the basis of creating the compositions, and the functions of the elements accounted for 84.68 percent. The elements of the Out-of-class were 82.5 percent, and the elements of the In-class were 86.87 percent. It is appropriate to enhance the knowledge construction, creative thinking of learners. 
     คำสำคัญ Flipped classroom, Creative thinking, Constructivist, Learning environment model. 
ผู้เขียน
607050009-6 นาย สถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0