2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Study of Learner Context for The Development of Constructivist Learning Environment Model Combined with Mixed Reality Flipped Classroom to Enhance Creative Thinking in Product Design for the High School Students 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 สิงหาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science (LNCS)  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature Switzerland AG.  
     ISBN/ISSN ISBN:978-3-030-63884-9/ISSN:0302-9743 
     ปีที่ 2020 
     ฉบับที่ 12555 
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 338-348 
     บทคัดย่อ Creative thinking can promote creativity and innovation skills to a learner which important in this 21st century for unlimited innovation. This aimed to study the learner’s context which basically used in the development of constructivist learning environment model. The 65 high school students were the target group. Survey research was employed by self-learner’s survey form in Open-ended question and Likert ration scales in 5 scales; examined by 3 experts based on the consistency with theoretical framework. The results in 6 part revealed that (1) Demographics: 38 females or 58.46 percent and the revealed that learners 31 of them or 47.69 percent was in high level of GPA or 3.00-3.50 (2) Learning experience: 65 learners or 100 percent experienced in lecturing, demonstrating, practice and textbook learning (3) Technology experience: they were in neutral level or as mean = 3.59, S.D = 0.64 (4) Creative thinking experience: presented in low level as mean = 2.98, S.D = 0.73 as well as (5) Product design experience that mean = 2.71, S.D = 0.68 and (6) Expectations of the learner towards learning: most learners required flexible learning styles in variety and independent study based on interest or mean = 4.89, S.D = 0.74. The results hence were concluded that the current model of learning management should be a learning style that is flexible of environment, discovery, and knowledge construction. This includes supporting the use of technology as a cognitive tool to enhance the construction of knowledge and creative thinking. 
     คำสำคัญ Learner context, Learning environment model, Constructivist, Creative thinking, Flipped classroom 
ผู้เขียน
607050009-6 นาย สถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0