2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 14631   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. จารุณี ซามาตย์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Charuni Samat 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665050164-6  นาง ประภาวรินทร์ อนิณพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเ   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
665050152-3  น.ส. ชนมน นิติวรากุล  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวร   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
665050148-4  นาย นฤพล สีน้อยขาว  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (ไม่ประสงค์จะสอ   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
665050120-6  น.ส. อภิชญา อุปัชฌาย์  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเ   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
665050119-1  น.ส. สุกัญญา นาจุ้ย  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวร   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
657050012-2  น.ส. อาภากร เพชรนาท  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณทางการศึกษา (ไม่ประสง   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
645050157-1  น.ส. นภัสรพี รักกิจ  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2)   ปริญญาโท ภาคปกติ   
635050095-6  นาย ญานภัทร อินธิแสง  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637050020-1  น.ส. ธันยพัฒน์ พันธุ์พำนัก  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
637050008-1  น.ส. พัชรีภรณ์ อรัญมาลา  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ   
637050006-5  นาย กรเก่ง กลิ่นไธสงค์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ   
655050149-1  น.ส. กมลลักษณ์ มูลมีมา  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะปัญญาประดิษฐ์และประสาทวิทยาศาสตร์ทางการศึกษา (ไ   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
655050146-7  น.ส. สิรินทร์กาญจน์ นิลนามะ  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเ   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
655050144-1  นาย ศรีวิกร จำปามูล  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเ   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
655050142-5  นาย อนุวัฒน์ พรมมาวัน  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเ   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
655050139-4  นาย กฤดิภัค ขามประไพ  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเ   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
655050136-0  น.ส. สิริกันยา ชาติมนตรี  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเ   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
655050132-8  น.ส. วิภารัตน์ ใยวัน  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวร   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
645050261-6  น.ส. ปวริศา ไพบูลย์อุดมการณ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
645050002-0  นาย พงศ์ปณต คล่องจรูญวิทย์  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2)   ปริญญาโท ภาคปกติ   
รวมทั้งหมด 12 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   20   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ A Designing Framework for Flipped Classroom Learning Environment Model Combined with Augmented Reality to Enhance Creative Thinking in Product Design for High School Students 
ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science (LNCS)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature Switzerland AG.  
ISBN/ISSN ISBN: 978-3-030-91539-1/ISSN:0302-9743   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 November 2021 
ปีที่ 2021  ฉบับที่ 13117 
เดือน November   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 206-218  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Synthesis of Designing framework for Constructivist Learning Environments Model to enhancing Programming Problem Solving for Connecting Internet of Thing Devices 
ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature Switzerland AG.  
ISBN/ISSN 978-3-319-99736-0/0302-9743  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 June 2018 
ปีที่   ฉบับที่ 11003 
เดือน August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 253-260  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Study of Learner Context for The Development of Constructivist Learning Environment Model Combined with Mixed Reality Flipped Classroom to Enhance Creative Thinking in Product Design for the High School Students 
ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science (LNCS)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature Switzerland AG.  
ISBN/ISSN ISBN:978-3-030-63884-9/ISSN:0302-9743  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 August 2020 
ปีที่ 2020  ฉบับที่ 12555 
เดือน November   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 338-348  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนาหนังสือด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมกระตุ้นการดูดกลืนแก่ทารกที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ 
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 ธันวาคม 2562 
ปีที่ 38  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Design and development of the mobile based learning environment to enhance computational problem solving in programming for high school students  
ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature Switzerland AG. 
ISBN/ISSN ISBN: 978-3-031-15273-3/ISSN: 0302-9743   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 June 2022 
ปีที่ 2022  ฉบับที่ 13449 
เดือน August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 491-500  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ A Study of Students’ Context-Aware to be Used as a Basis for Designing and Developing a Model of Mobile-Based Learning Environment to Enhance Computational Problem Solving in Programming for the High School Students.  
ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature Switzerland AG. 
ISBN/ISSN ISBN: 978-3-030-63885-6/ISSN: 0302-9743   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 August 2020 
ปีที่ 2020  ฉบับที่ 12555 
เดือน November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 493-503  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Synthesis of Theoretical Framework for the Development of Constructivist Learning Environment Model Combined with Mixed Reality Flipped Classroom to Enhance Creative Thinking in Product Design for the High School Students 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 กันยายน 2563 
ชื่อการประชุม the 13th International Conference on Educational Research:ICER2020 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 กันยายน 2563 ถึง 15 กันยายน 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue 978-616-438-513-9 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 527  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Srisawasdi, N. et al.  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Design and development of the mobile based learning environment to enhance computational problem solving in programming for high school students 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 สิงหาคม 2565 
ชื่อการประชุม ICITL 2022 International Conference of Innovative Technologies and Learning 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม National Cheng Kung University Tainan City, Taiwan 
สถานที่จัดประชุม Porto, Portugal & Virtual  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue 13449 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 491  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Design and development of the mobile based learning environment to enhance computational problem solving in programming for high school students  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 สิงหาคม 2565 
ชื่อการประชุม ICITL 2022 International Conference of Innovative Technologies and Learning  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม National Cheng Kung University Tainan City, Taiwan  
สถานที่จัดประชุม Porto, Portugal & Virtual   จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue 13449 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 491  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ DEVELOPMENT OF WEB-BASED LEARNING WITH AUGMENTED REALITY (AR) TO PROMOTE ANALYTICAL THINKING ON COMPUTATIONAL THINKING FOR HIGH SCHOOL 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 สิงหาคม 2565 
ชื่อการประชุม ICITL 2022 International Conference of Innovative Technologies and Learning 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Porto, Portugal & Virtual  
สถานที่จัดประชุม Online  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 13449  Proceeding Paper Issue 978-3-031-15272-6 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 125 - 133  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Yueh-Min Huang, Shu-Chen Cheng, João Barroso, Frode Eika Sandnes/Springer, Cham 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ DEVELOPMENT OF WEB-BASED LEARNING ENVIRONMENT TO PROMOTE PROBLEM SOLVING ON PROBLEM SOLVING IN COMPUTATIONAL SCIENCE FOR SECONDARY SCHOOL  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 สิงหาคม 2565 
ชื่อการประชุม ICITL 2022 International Conference of Innovative Technologies and Learning  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Porto, Portugal & Virtual  
สถานที่จัดประชุม online (บทความ https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-15273-3_23 ) https://link.springer.com/bookseries/558 และ https://meet.google.com/dai-dgcs-fbi  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 13449  Proceeding Paper Issue 978-3-031-15272-6 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 201–210   Proceeding Paper Editors/edition/publisher Yueh-Min Huang, Shu-Chen Cheng, João Barroso, Frode Eika Sandnes/Springer, Cham 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Development of Augmented Reality Book to Promote Analytical Thinking on the Basic of Life Units for Secondary School 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 สิงหาคม 2565 
ชื่อการประชุม ICITL 2022 International Conference on Innovative Technologies and Learning 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Porto, Portugal & Virtual  
สถานที่จัดประชุม Online  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 13449  Proceeding Paper Issue 978-3-031-15272-6 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 134–143  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Yueh-Min Huang,Shu-Chen Cheng,João Barroso,Frode Eika Sandnes 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Design and Development of Digital Learning Ecosystem to Enhance Programming Problem Solving Thinking for Grade 12th Students 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 สิงหาคม 2566 
ชื่อการประชุม The 16th International Conference on Educational Research Conference Abstract & Proceedings : ICER 2023 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 กันยายน 2566 ถึง 17 กันยายน 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University, Thailand 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University, Thailand  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen University, Thailand 
Proceeding Paper Volume 16  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 302-311  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Design of Inquiry Based Online Classroom with Gamification Using Classcraft to Enhance Science Learning Motivation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 กันยายน 2566 
ชื่อการประชุม The 16th International Conference on Educational Research Conference Proceedings & Abstracts 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 กันยายน 2566 ถึง 17 กันยายน 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 16  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 154-163  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Pornsawan Wongtatum 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The development of learning activities using the flipped classroom concept together with active learning management to enhance mathematical reasoning skills matter of real numbers for students in grade 10 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กันยายน 2566 
ชื่อการประชุม The 16th International Conference on Educational Research (ICER2023) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 กันยายน 2566 ถึง 17 กันยายน 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 2023  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 35-40  Proceeding Paper Editors/edition/publisher pornsawan WONGTATUM 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนร้จักรวาลนฤมิตเพื่อส้งเสริมทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2565 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 พฤศจิกายน 2565 ถึง 6 พฤศจิกายน 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ThaiAECT) และสมาคมเมตาเวิร์สแห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 35  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 114-127  Proceeding Paper Editors/edition/publisher จิดาภา ทัศคร, จารุณี ซามาตย์, และ ปรมะ แขวงเมือง 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper