2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ DEVELOPMENT OF WEB-BASED LEARNING ENVIRONMENT TO PROMOTE PROBLEM SOLVING ON PROBLEM SOLVING IN COMPUTATIONAL SCIENCE FOR SECONDARY SCHOOL  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 สิงหาคม 2565 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ICITL 2022 International Conference of Innovative Technologies and Learning  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Porto, Portugal & Virtual  
     สถานที่จัดประชุม online (บทความ https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-15273-3_23 ) https://link.springer.com/bookseries/558 และ https://meet.google.com/dai-dgcs-fbi 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 สิงหาคม 2565 
     ถึง 31 สิงหาคม 2565 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 13449 
     Issue (เล่มที่) 978-3-031-15272-6 
     หน้าที่พิมพ์ 201–210  
     Editors/edition/publisher Yueh-Min Huang, Shu-Chen Cheng, João Barroso, Frode Eika Sandnes/Springer, Cham 
     บทคัดย่อ The objectives of this research were to develop a networked learning environment that promoted solving problem and to study solving problem of learners who learned this research in Computational Science for secondary school, grade 7. The target group of this research was 34 students of grade 7 in semester 2, academic year 2021. This research used the Development Research by using basic statistical in analysis mean (x ̅) and standard deviation (S.D.). The research showed that 1. There are 6 components of the result of design and develop a networked learning environment in Computational Science for secondary school, grade 7 namely 1) problem situation, 2) resource, 3) collaboration, 4) analytical solving problem room, 5) scaffolding and 6) coaching. 2. The result of student who learned about this research showed that 34 students who had solving problem passing the criteria 60%, representing 100% in total number of students. The average mean (x ̅) was 28.27 and standard deviation (S.D.) was 1.08 which was higher than specified criteria at 60%. 
ผู้เขียน
635050033-8 น.ส. อนุตรา ภูสำรอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0