2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050033-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อนุตรา ภูสำรอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ANUTRA PHOOSAMRONG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 148/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) LEARNING ENVIRONMENT DEVELOPMENT ON A NETWORK THAT PROMOTES PROBLEM SOLVING. TECHNOLOGY COURSE COMPUTATIONAL SCIENCE ON PROBLEM SOLVING FOR MATTHAYOM 1 STUDENTS. 
รายละเอียด การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2) ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 6 สิงหาคม 2546 28% ภาคต้น 2564
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 สิงหาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.725/2564 ลว. 30 กรกฎาคม 2564
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 10 สิงหาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จารุณี ซามาตย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม