2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The development of learning activities using the flipped classroom concept together with active learning management to enhance mathematical reasoning skills matter of real numbers for students in grade 10 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กันยายน 2566 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 16th International Conference on Educational Research (ICER2023) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 16 กันยายน 2566 
     ถึง 17 กันยายน 2566 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2023 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 35-40 
     Editors/edition/publisher pornsawan WONGTATUM 
     บทคัดย่อ Abstract: The objective of this research is to develop learning activities using the flipped classroom concept together with active learning to enhance mathematical reasoning skills. about real numbers for students in grade 10. This research is survey research. The target group was 5 experts in evaluating the quality of teaching materials, using a purposive sampling design. The research tool was an expert assessment form for teaching plans of learning activities using the flipped classroom concept together with active learning management to enhance mathematical reasoning skills matter of real numbers for students in grade 10. Analyze data from content validity expert assessments. From the analysis of the Index of Item Objective Congruence; IOC and check the suitability of the learning management plan by averaging the obtained scores. To find appropriateness using a rating scale with 5 levels according to the Likert method. The results of the analysis found that the content consistency index was 0.8, which passed the criterion of 0.5. Therefore, the learning plan had a content consistency and the appropriateness of the learning management plan from the average was 4.6. Organize learning in the most appropriate way. Keywords: flipped classroom, active learning, mathematical reasoning  
ผู้เขียน
645050002-0 นาย พงศ์ปณต คล่องจรูญวิทย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0