2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนร้จักรวาลนฤมิตเพื่อส้งเสริมทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2565 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ThaiAECT) และสมาคมเมตาเวิร์สแห่งประเทศไทย 
     สถานที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 4 พฤศจิกายน 2565 
     ถึง 6 พฤศจิกายน 2565 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 35 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 114-127 
     Editors/edition/publisher จิดาภา ทัศคร, จารุณี ซามาตย์, และ ปรมะ แขวงเมือง 
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดทฤษฎีการออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้จักรวาลนฤมิต เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 33 คน และผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบกรอบแนวคิดทฤษฎีการออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ จำนวน 5 คน รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเอกสาร และการวิจัยเชิงสำรวจ มีขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาหลักการทฤษฎี 2) การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 3) ศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง 4) สังเคราะห์กรอบแนวคิดทฤษฎี และกรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียน แบบบันทึกการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี แบบบันทึกการสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสรุป ตีความและบรรยายเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีมีพื้นฐานเชิงทฤษฎีที่สำคัญ 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 1) พื้นฐานจิตวิทยาการเรียนรู้ 2) พื้นฐานศาสตร์การสอน 3) พื้นฐานบริบท 4) พื้นฐานการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 5) พื้นฐานทฤษฎีสื่อและเทคโนโลยี ส่วนกรอบแนวคิดการออกแบบ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 1) การกระตุ้นโครงสร้างทางปัญญาและการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2) การสนับสนุนการปรับสมดุลทางปัญญา 3) การส่งเสริมการสร้างความรู้และการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 4) การช่วยเหลือการสร้างความรู้ และสำหรับการสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย 1) สถานการณ์ปัญหา 2) แหล่งการเรียนรู้ 3) ห้องเครื่องมือทางปัญญา 4) ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) ห้องส่งเสริมการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 6) ฐานการช่วยเหลือ 7) การโค้ช  
ผู้เขียน
645050143-2 น.ส. จิดาภา ทัศคร [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0