2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627050004-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WEERAWIT LERTRATTHAMRONGKUL
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 96/2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เกมมิฟิเคชันตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับจักรวาลนฤมิตที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมทางด้านปัญญาประดิษฐ์ เรื่อง การเรียนรู้ของเครื่อง (เอ็มแอล) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVIST GAMIFICATION LEARNING ENVIRONMENT MODEL WITH METAVERSE TO ENHANCE ARTIFICIAL INTELLIGENCE PROGRAMMING PROBLEM SOLVING ON MACHINE LEARNING (ML) FOR GRADE 6 STUDENTS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 มีนาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ ที่ 042/2564 ลว. 15 ม.ค. 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 เมษายน 2564 ผ่านS ครั้งที่1 ปลาย/2563 ลว. 1 เม.ย. 2564
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 ตุลาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.626/2565 ลว. 29 กันยายน 2565
D อนุมัติเค้าโครง 22 ตุลาคม 2565 ต้น/2565 Turnitin17%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จารุณี ซามาตย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ