2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Development of Constructivist Learning Environment based on Universal Design for Learning to Enhance Computational Thinking in Kindergarten Education 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กันยายน 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 13th International Conference on Educational Research (ICER2020)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Education Khon Kaen University  
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 กันยายน 2563 
     ถึง 13 กันยายน 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 473-479 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Computational Thinking has been defined as an important skill for students to have in learning, both from early childhood to college. The purpose of this research was to design and development of constructivist learning environment based on universal design for learning to enhance computational thinking. The target group comprised of 40 students at Demonstration school of Khonkaen University. Developmental research (Type I) was employed in this study. Data collection performed in the second semester in programming in academic year 2019. The results revealed that: The constructivist learning environment based on universal design for learning to enhance computational thinking consist of the following component; (1) Problem base (2) Resource (3) Collaboration tools (4) Scaffolding (5) Coaching (6) Computational thinking game. 
ผู้เขียน
615050229-9 นาย ชินภัทร จันทร์เรือง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0