2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050229-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชินภัทร จันทร์เรือง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHINNAPHAT JUNRUANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 40/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้การออกแบบยูนิเวอร์แซล เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณ สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECTS OF CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENTS BASED ON UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING TO ENHANCE COMPUTATIONAL THINKING FOR KINDERGARTENERS 
รายละเอียด ป.โท โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 ธันวาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.846/2562 ลว.19 ธ.ค.2562
D อนุมัติเค้าโครง 17 มกราคม 2563 Turnitin 29%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 มิถุนายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ. 230/2563 ลว. 16 มิ.ย. 2563
F แจ้งผลสอบ 26 มิถุนายน 2563 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 15 กันยายน 2563 เสนอ กก.คณะ วันที่ 20 ต.ค. 63
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 15 กันยายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Development of Constructivist Learning Environment based on Universal Design for Learning to Enhance Computational Thinking in Kindergarten Education 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กันยายน 2563 
ชื่อการประชุม The 13th International Conference on Educational Research (ICER2020)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 กันยายน 2563 ถึง 13 กันยายน 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Education Khon Kaen University   จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 473-479  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper