2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 มีนาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข . (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 21 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มีนาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษาเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน คำนวณขนาดตัวอย่างได้ 177 คน โปรแกรมแทรกแซงคือการพัฒนาแกนนำผู้สูงอายุให้ไปสนับสนุนทางสังคมแก่ผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในระยะเวลา 3 เดือน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม และ 3) พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยพนักงานสัมภาษณ์ที่ผ่านการอบรม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ Paired t-test ผลการศึกษาพบว่า หลังจากผู้สูงอายุได้รับโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคม ค่าเฉลี่ยการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมและค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมโดยแกนนำผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพนี้ สามารถนำไปใช้ได้ในพื้นที่ที่มีบริบทใกล้เคียงกันเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุต่อไป 
     คำสำคัญ การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ  
ผู้เขียน
577070024-5 นาง บังอรศรี จินดาวงค์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0