2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577070024-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง บังอรศรี จินดาวงค์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. ฺBANGONSRI JINDAWONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 28/2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ผลของการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) The effect of social support model development on health promoting behaviors for elderly in community 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 14 กันยายน 2558 คำสั่งที่ 1645/2558 ลว. 9 ก.ย.2558เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวัดฯลำดับที่ 4 เป็น รศ.นพ.สมเดช พินิจสุนทร
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 กันยายน 2558 ครั้งที่ 2 สอบผ่าน (สัญลักษณ์S)
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 พฤษภาคม 2560 คำสั่งที่ 817/2560 ลว 19 พค 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ คำสั่งที่ 1521/2557 ลว 27 ส.ค.57
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-