2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3735   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Piyathida Kuhirunyaratn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เวชศาสตร์ชุมชน  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667070026-0  นาง กาญจนา เขื่อนแก้ว  คณะแพทยศาสตร์  การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1232/2566 ลว 16 พฤศจิกายน 2566  
667070019-7  น.ส. ภาวินี สายบุ่งคล้า  คณะแพทยศาสตร์  การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1233/2566 ลว 16 พฤศจิกายน 2566  
647070021-8  นาง พรพิศ เมืองเก่า  คณะแพทยศาสตร์  การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1645/2564 ลว. 8 ตุลาคม 2564  
637070011-0  น.ส. ธัญทิพย์ คลังชำนาญ  คณะแพทยศาสตร์  การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 1385/2563 ลว. 5 สิงหาคม 2563  
647070022-6  นาย สารัช บุญไตรย์  คณะแพทยศาสตร์  การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1239/2564 ลว. 10 สิงหาคม 2564  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667070005-8  นาย วันเฉลิม รัตนวงษ์  คณะแพทยศาสตร์  การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1237/2566 ลว 16 พฤศจิกายน 2566  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความชุกและปัจจัยทำนายการเกิดการหกล้มของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หลังการจำหน่ายจากโรงพยาบาลPrevalence and Factors Predicting Falls in Stroke Survivors Post Discharge 
ชื่อวารสาร วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานวารสารสมาคมระสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 1905-6729  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 พฤษภาคม 2557 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข . (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 มีนาคม 2563 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Medication Safety Climate Perception among registered nurses in a University Hospital, Thailand 
ชื่อวารสาร Indian Journal of Public Health Research & Development 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Medico-Legal Publications, India, Tel. 0120- 429 4015  
ISBN/ISSN 09760245  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 January 2020 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 1751 - 1756  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Proportion of social media-appropriate usage behavior among Thai government pensioner users: a cross-sectional study in Khon Kaen Municipality, THAILAND 
ชื่อวารสาร Journal of Southwest Jiaotong University 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Southwest Jiaotong University 
ISBN/ISSN ISSN 02582724  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 September 2023 
ปีที่ 58  ฉบับที่
เดือน october  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ COVID-19 Prevention Behavior and Quality of Life among University Students Living in Dorms during the COVID-19 Endemic Situation 
ชื่อวารสาร KKU Research Journal (Graduate Studies) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Graduate School Khon Kaen University 
ISBN/ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 April 2024 
ปีที่ 24  ฉบับที่ 4th 
เดือน October-December 2024  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2024 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ สัดส่วนการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุที่มารับบริการในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 พฤษภาคม 2567 
ปีที่ 39  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า 219-232  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความแตกฉานด้านสุขภาพระดับพื้นฐานของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น Functional Health Literacy in Patients at Srinagarind Hospital, Khon Kaen Province 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มีนาคม 2557 
ชื่อการประชุม ารประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 มีนาคม 2557 ถึง 28 มีนาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมชั้น 1 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 15  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1855-1865  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ HEALTH LITERACY LEVEL OF PATIENTS IN SRINAGARIND HOSPITAL, KHON KAEN PROVINCE, THAILAND 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 ตุลาคม 2557 
ชื่อการประชุม Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Th e 45th Annual Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 ตุลาคม 2557 ถึง 27 ตุลาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Wuhan University Global Health Institute 
สถานที่จัดประชุม Wuhan University  จังหวัด/รัฐ Wuhan, China 
Proceeding Paper Volume 45  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 407  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract