2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637070011-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ธัญทิพย์ คลังชำนาญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss THANYATIP KLANGCHAMNAN
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 54/2564 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 54/2021 on April 23, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาโปรแกรมเพื่อป้องกันภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในผู้สูงอายุ : ชุมชนชานเมือง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Development of mild cognitive impairment prevention program in among the elderly : Urban community contexts 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 กันยายน 2564 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 กันยายน 2564 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 18 มีนาคม 2565 523/65 ลว. 21 มี.ค. 2565
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 เมษายน 2565 คำสั่งที่ 245/2565 ลว. 30 มีนาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 1 มิถุนายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ คำสั่งที่ 1385/2563 ลว. 5 สิงหาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-