2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 647070021-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง พรพิศ เมืองเก่า ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. PORNPIT MUANGKAO
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2566 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 (Pass as in the announcement No. 74/2023 on June 1, 2023) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยผู้ดูแลในชุมชน เขตเทศบาลนครขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Model of Dependent elderly care by Caregivers in the Community KhonKaen Municipality. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 14 กันยายน 2565 คำสั่งที่ 1060/2565 ลว 17 กันยายน 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 12 ตุลาคม 2565 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 ตุลาคม 2566 คำสั่งที่ 1045/2566 ลว 27 ตุลาคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ คำสั่งที่ 1645/2564 ลว. 8 ตุลาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. บังอรศรี จินดาวงค์ คำสั่งที่ 478/2566 ลว. 22 มิถุนายน 2566