2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 5288   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. บังอรศรี จินดาวงค์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Bangonsri Jindawong 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667070005-8  นาย วันเฉลิม รัตนวงษ์  คณะแพทยศาสตร์  การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1237/2566 ลว 16 พฤศจิกายน 2566  
655070025-7  น.ส. สุทธิกานต์ ก่อสกุล  คณะแพทยศาสตร์  การพัฒนาสุขภาพชุมชน แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 596/2565 ลว 28 มิถุนายน 2565  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667070026-0  นาง กาญจนา เขื่อนแก้ว  คณะแพทยศาสตร์  การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1232/2566 ลว 16 พฤศจิกายน 2566  
667070019-7  น.ส. ภาวินี สายบุ่งคล้า  คณะแพทยศาสตร์  การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1233/2566 ลว 16 พฤศจิกายน 2566  
655070044-3  Mr. BEDDU HAFIDZ   คณะแพทยศาสตร์  การพัฒนาสุขภาพชุมชน แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 688/2565 ลว 22 กรกฎาคม 2565  
655070024-9  นาย ธีรวัฒน์ ขันหนองโพธิ์  คณะแพทยศาสตร์  การพัฒนาสุขภาพชุมชน แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 430/2566 ลว 15 มิถุนายน 2566  
647070021-8  นาง พรพิศ เมืองเก่า  คณะแพทยศาสตร์  การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 478/2566 ลว. 22 มิถุนายน 2566  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Proportion of social media-appropriate usage behavior among Thai government pensioner users: a cross-sectional study in Khon Kaen Municipality, THAILAND 
ชื่อวารสาร Journal of Southwest Jiaotong University 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Southwest Jiaotong University 
ISBN/ISSN ISSN 02582724  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 September 2023 
ปีที่ 58  ฉบับที่
เดือน october  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ สัดส่วนการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุที่มารับบริการในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 พฤษภาคม 2567 
ปีที่ 39  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า 219-232  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ