2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Medication Safety Climate Perception among registered nurses in a University Hospital, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 มกราคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Indian Journal of Public Health Research & Development 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Medico-Legal Publications, India, Tel. 0120- 429 4015  
     ISBN/ISSN 09760245 
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 1751 - 1756 
     บทคัดย่อ Background: Medication safety climate perception among registered nurses is one important factor involved in patient safety from medical care activities, since nurses are in direct contact with patients at all steps during their stay in hospital. Objectives: To assess level of medication safety climate perception and identify related factors among registered nurses in a university hospital. Methodology: A descriptive study was conducted. Sample size was calculated as 706 samples. The questionnaire was composed of 3 parts 1) general information, 2) nursing drug administration perception and 3) medication safety climate questionnaire, for which the Cronbach’s alpha is 0.89. Data were collected through an online questionnaire. Descriptive statistics, 95%CI, Chi-squared, independent sample t-test and multiple linear regression were applied for data analysis. Results: The response rate was 95.32%. More than half of nurses had age in the range 23-36 years old. Almost half of sample had working experience of less than 10 years. The mean score of medication safety climate perception was 3.57 (SD 0.29) (95%CI: 3.54, 3.59). This study found factors related to medication safety climate perception as age group (β 0.05 95%CI: 0.01, 0.09) and nursing drug administration perception (β 0.32 95%CI: 0.28, 0.44). Conclusion: This study provides an understanding of medication safety climate perception among nurses and to strengthening medication safety climate perception, the nursing drug administration activities is recommended. Also, young nurses are suggested as targets for an intervention group. 
     คำสำคัญ Medication safety climate perception, Registered nurse. 
ผู้เขียน
577070023-7 น.ส. จงกล พลตรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0