2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577070023-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จงกล พลตรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JONGKOL POLTREE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่  118/2559 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนารูปแบบการบริหารยาปลอดภัยสำหรับพยาบาลในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Development of a safe drug administration model for nurses in a University Hospital,Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 เมษายน 2558 คำสั่งที่ 408/2558 ลว. 6 มีค 58
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 เมษายน 2558 ผลสอบวัด สอบผ่าน ได้ S
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 19 ธันวาคม 2559 ประกาศฉบับที่ 118/2559 ลว. 19 ธันวาคม 2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 พฤษภาคม 2560 คำสั่งที่ 730/2560 ลว 5 พฤษภาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 7 มีนาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 มกราคม 2563 คำสั่งที่ 157/2563 ลว 30 มกราคม 2563
F แจ้งผลสอบ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบ Good
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 2 13 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่งที่ 232/2563 ลว 13 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 8 พฤษภาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ คำสั่งที่ 714/2560 ลว 5 พค 60
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Medication Safety Climate Perception among registered nurses in a University Hospital, Thailand 
ชื่อวารสาร Indian Journal of Public Health Research & Development 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Medico-Legal Publications, India, Tel. 0120- 429 4015  
ISBN/ISSN 09760245  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 January 2020 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 1751 - 1756  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ