2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of Lisinopril on Left Ventricular and Vascular Function in Nitric Oxide-Deficient Rats (ผลของลิซิโนพริลต่อการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายและหลอดเลือดในหนูที่มีภาวะพร่องไนตริกออกไซด์) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University 
     ISBN/ISSN 0857 3123 
     ปีที่ 35 
     ฉบับที่
     เดือน พฤษภาคม-มิุถนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า
     บทคัดย่อ Background and Objective: Lisinopril, angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs), is widely used to treat hypertension and heart failure. This study investigated whether lisinopril could prevent Nω-Nitrol-arginine methyl ester (L-NAME)-induced hypertension, left ventricular (LV) and vascular dysfunction in rats. Methods: Male Sprague-Dawley rats were treated with L-NAME (40 mg/kg/day) in drinking water only or together with lisinopril (2.5 mg/kg/day) for five weeks while control rats received distilled water (n=5). Blood pressure and cardiac function were measured. Aortic rings were isolated for vascular function test. Results: Rats treated with L-NAME had high blood pressure and impairment of cardiac function and acetylcholine (ACh)-induced vasorelaxation in isolated aortic rings. Vascular response to sodium nitroprusside (SNP) did not differ among groups. Interestingly, lisinopril significantly prevented L-NAME-induced hypertension and alleviated L-NAME-induced cardiac and vascular dysfunction (p<0.05). Conclusion: These findings suggested that lisinopril prevented the development of hypertension and partially prevented cardiac and vascular endothelial dysfunction induced by L-NAME.  
     คำสำคัญ Lisinopril, L-NAME-induced hypertensive rats, Cardiac and vascular dysfunction 
ผู้เขียน
615070021-1 นาย เมธี เอี่ยมพานิชกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0