2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Temperature stability of the dielectric properties of Zr4+-doped CaCu3Ti4.2O12 ceramics for X9R capacitor applications 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 มีนาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Alloys and Compounds 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 789 
     ฉบับที่  
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 231-239 
     บทคัดย่อ In the present work, a giant dielectric constant (ε′) ∼ 11672 was developed in a CaCu3Ti4.15Zr0.05O12 ceramic with a very low loss tangent (tanδ) ∼ 0.011 at 30 °C and 1 kHz over a temperature range of −60 °C to 110 °C. The resulting dielectric variation (Δε') < ±15% over a temperature range of −60 °C to 210 °C, as well as good nonlinear properties (α ∼ 24.23 and Eb ∼ 8.37 kV cm−1) were achieved in a CaCu3Ti4.15Zr0.05O12 ceramic sintered at 1080 °C for 8 h. According to the EIA standard, this ceramic's excellent dielectric and nonlinear properties provide for potential applications in X9R capacitors and varistors. Very high performance dielectric and nonlinear electrical properties are suggested to have originated from the very high grain boundary resistance (RGB ∼ 515.5 kΩ cm). This was a result of a TiO2-rich environment at the grain boundaries and Zr4+ doping. The grain resistance (RG) and grain boundary resistance (RGB) were studied using impedance spectroscopy. Backscatter FESEM images with elemental mapping and XRD results confirmed the presence of mixed phases of TiO2 and CaCu3Ti4O12. 
     คำสำคัญ X9R capacitorCaCu3Ti4.2-xZrxO12 ceramicsDielectric propertiesNon-ohmic properties 
ผู้เขียน
587020070-5 นาย กฤษณะ พรมพา
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0