2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Oxidative stress and genotoxicity of co-exposure of chlorpyrifos and aflatoxin B1 in HepG2 cells 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 เมษายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Toxicology and Industrial Health 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร SAGE Publishing 
     ISBN/ISSN 0748-2337 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ pesticide, mycotoxin, combination, toxicity, isobologram, liver 
ผู้เขียน
595150011-7 นาย อนุพล ตาดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0