2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595150011-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อนุพล ตาดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ANUPON TADEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา พิษวิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 125/2560  ลงวันที่ 19 กันยายน 2560) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการสัมผัสร่วมของคลอร์ไพริฟอสและอะฟลาทอกซินบีหนึ่งต่อภาวะเครียดออกซิเดชันและความเป็นพิษต่อพันธุกรรมในเซลล์ตับ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Effects of chlorpyrifos and aflatoxin B1 co-exposure on oxidative stress and genotoxicity in HepG2 cells 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 เมษายน 2560
D อนุมัติเค้าโครง 8 พฤษภาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 กุมภาพันธ์ 2562
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 13 มีนาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 8 พฤษภาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปราโมทย์ มหคุณากร คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 71/2560 ลว.24 กพ.2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สุพัตรา ปรศุพัฒนา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 149/2560 ลว.19 พค.2560
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Oxidative stress and genotoxicity of co-exposure of chlorpyrifos and aflatoxin B1 in HepG2 cells 
ชื่อวารสาร Toxicology and Industrial Health 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร SAGE Publishing 
ISBN/ISSN 0748-2337  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 April 2020 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Interactions between Chlorpyrifos and Aflatoxin B1 on cell viability, ROS generation and cellular reduced glutathione in HepG2 cells 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม Swiss Society of Toxicology Annual Meeting 2018 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Swiss Society of Toxicology Committee 
สถานที่จัดประชุม Switzerland  จังหวัด/รัฐ Basel 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 10-11  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract