2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Multitarget Activities of Kleeb Bua Daeng, a Thai Traditional Herbal Formula, Against Alzheimer’s Disease 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 เมษายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Pharmaceuticals 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) 
     ISBN/ISSN 1424-8247 
     ปีที่ 13 
     ฉบับที่
     เดือน April
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 1-15 
     บทคัดย่อ The Kleeb Bua Daeng formula (KBD) is a Thai traditional medicine for brain health promotion. On the basis of the activities of its individual components, the KBD could have good potential for the treatment of Alzheimer’s disease (AD). Herein, we investigated the KBD as an AD treatment. The ethanol extracts of KBD and its components, i.e., Nelumbo nucifera (NN), Piper nigrum fruits (BP), and the aerial part of Centella asiatica (CA) exhibited antioxidant activity, as determined by both ABTS and DPPH assays. The Ellman’s assay revealed that the KBD, NN, and BP showed an ability to inhibit acetylcholinesterase. The thioflavin T assay indicated that the KBD, NN, BP, and CA inhibited beta-amyloid aggregation. The neuroprotection and Western blot analysis revealed that the KBD reduced H2O2-induced neuronal cell death by inhibiting the expression of pro-apoptotic factors, i.e., cleaved caspase-9 and -3, p-P65, p-JNK, and p-GSK-3β, as well as by inducing expression of anti-apoptotic factors, i.e., MCl1, BClxl, and survivin. Furthermore, the KBD could improve scopolamine induced memory deficit in mice. Our results illustrate that the KBD with multimode action has the potential to be employed in AD treatment. Thus, the KBD could be used as an alternative novel choice for the prevention and treatment of patients with AD. 
     คำสำคัญ antioxidant; acetylcholinesterase inhibition; beta-amyloid aggregation; neuroprotection; Nelumbo nucifera; Piper nigrum; Centella asiatica 
ผู้เขียน
605150043-5 Miss CHANTHA CHHENG [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0