2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ CORE MUSCLE TRAINING IMPROVEMENT OF SIT-TO-STAND PERFORMANCE IN OBESE ADOLESCENT: A PILOT STUDY 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 พฤษภาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Sports Science and Health 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Sports Science Chulalongkorn University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 21 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Abstract Purpose: This pilot study was aim to examine the effect of 4-week core muscle training on physical fitness among obese adolescents. Methods Ten obese male adolescents age between 16 - 18 years were randomized to either the exercise group (n = 5) or the control group (n = 5). The exercise group performed core exercise program 3 times/week, for 4 consecutive weeks, while the control group continued their normal daily activities and did not participated in core muscle training. Sit-to-stand test and sit up test were assessed at baseline and after exercise program. Results After 4 weeks of exercise, results found an improvement in muscle strength together with endurance in exercise group which was displayed by significant decreased time during five times sit-to-stand test while increased sit up repetitions either compared with baseline or the control group (p < 0.05). Conclusion These results suggest that core exercise program might be part of a comprehensive physical fitness training program among obese adolescent.  
     คำสำคัญ Exercise/Core muscle/ Obese/Physical fitness 
ผู้เขียน
575090034-6 น.ส. มัลลิกา ภิรมย์บุญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0