2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Social Networks: The Utilization of Capitals for Vietnamese-Thai in the Border of Thai-Lao 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 ตุลาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Innovation, Creativity and Change 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Intellectual Edge Consultancy 
     ISBN/ISSN 2201-1323 
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่ 12 
     เดือน May
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 523-532 
     บทคัดย่อ This article investigates social networks constructing among Vietnamese-Thai through capitals used in the Thailand-Laos bordering area. In-depth interview was used to interview key informants who included community seniors, Vietnamese-Thai, Thai, and Chinese-Thai people. Research results found that the Vietnamese-Thai people firstly created their social capital through kinship system. When State policy on Vietnamese immigration was lenient, the Vietnamese people were able to start their own business. They expanded the social network beyond their own ethnic group. Economic capital was accumulated by Vietnamese until they became big-scale entrepreneurs who had been influenced in the economy in the bordering area. However, the change of capital used among the Vietnamese was explored. Cultural capital was used to create their social network until the capital has become the city’s unique. These are the attempts of the Vietnamese in order to apply their capitals in several forms to create social space in Thai society. 
     คำสำคัญ Social Network, the Vietnamese-Thai, and Capitals 
ผู้เขียน
585080036-9 นาย ณัฐวรรธ อุไรอำไพ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0