2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Comparison of Workload Perception for Original and Modified Cognitive Tasks 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 พฤศจิกายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Industrial Engineering & Management Systems 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Korean Institute of Industrial Engineers 
     ISBN/ISSN 1598-7248 
     ปีที่ 18 
     ฉบับที่
     เดือน December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 701-709 
     บทคัดย่อ Memory search performance is commonly required in many daily life and professional careers. Sternberg Memory Search Task (MST) is originally designed to test working memory (WM) retrieval function. However, in different scenarios, memorizing a string of letters (i.e., stimulus items in original (MST) may not be able to represent the real task characteristics, in this case for a specific soccer player population. Therefore, a modified MST was designed based on literature review and interview with soccer players. With the same numbers of WM requirements with the original MST, the modified MST was designed to adopt numeric (player numbers) and color codes (team uniform) as stimuli. The objective of this study was to preliminarily compare subjective workload perception during the original and modified MST performance. Seven healthy male university students (average age of 30.7±8.0 years) were recruited to participate in this study. All participants were asked to perform both the original and modified MST including low and high workload intensity conditions. All subjective workload scores were collected by using NASA-Task Load Index (NASA-TLX). In general, the results showed increase in workload intensity to induce higher workload perception for both test conditions. Mental Demands and Effort contributed as major demanding components of this cognitive task type. Although overall workload of both tests was comparable, subscale workload scores of the modified MST found to be lower than the original MST. The findings suggested that the modified MST can be used to test similar demanding workload component target, as compared with the original MST. However, since different types of symbolic information posed different levels of mental workload perception, the task stimuli should be carefully designed to represent actual characteristics of the task of interest. 
     คำสำคัญ Cognitive Demand, Memory Search Tasks, Working Memory, Workload Perception 
ผู้เขียน
587090009-0 Mr. SHUXUN CHI [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0