2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ องค์ประกอบของภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การนวัตกรรม ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เเละงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2563 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาเเห่งประเทศไทย (สพบท.) 
     สถานที่จัดประชุม โรงเเรมโลตัสปางสวนเเก้ว  
     จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 กุมภาพันธ์ 2563 
     ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 212-224 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย โดยดำเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำการเรียนรู้จำนวน 12 เรื่อง เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำการเรียนรู้ จากแนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ 2) ยืนยันองค์ประกอบของภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ตามกรอบแนวคิดที่สังเคราะห์ได้จากเอกสาร โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่าน ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบของภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น มี 6 องค์ประกอบได้แก่ 1) ความคิดสร้างสรรค์ มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว และความคิดละเอียดลออในการคิด 2) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 3) การบูรณาการ มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การระดมความคิด การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการประยุกต์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ 4) การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการและการเรียนรู้ มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 5) การเรียนรู้เป็นทีม มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การติดต่อสื่อสารของทีมงาน เป้าหมายของทีม การสร้างการเรียนรู้ในทีม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 6) การเรียนรู้ด้วยการนำตนเองและการวิจัย มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การวางแผนการเรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจภายใน การสะท้อนผลการเรียนรู้ และการวิจัยและพัฒนา  
ผู้เขียน
615050055-6 นาย ภูเบศร์ บาลชน [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0