2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Lifestyle Change Solutions to Reduce the Individual Greenhouse Gas (GHG) Emissions for Low Carbon City in Khon Kaen, Thailand. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 พฤษภาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 9th NEU-KKU International Conference on Socio-Economic and Environmental Issues in Development 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Hung Vuong University 
     สถานที่จัดประชุม Hung Vuong University 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 พฤษภาคม 2561 
     ถึง 12 พฤษภาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 655-665 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
577080002-9 นาย ปิติ ศรีวงศ์ชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0