2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577080002-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปิติ ศรีวงศ์ชัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PITI SRIVONGCHAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา พัฒนศาสตร์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) รูปแบบเมืองคาร์บอนต่ำสำหรับเทศบาลนครขอนแก่น 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Low Carbon City Model for Khon Kaen Municipality 
รายละเอียด แบบ 1.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 425/2558 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 17 สิงหาคม 2558 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 4 พฤศจิกายน 2559
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 425/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-