2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Alcohol Use Disorder and Determinant of Alcohol Dependence among Vocational Students in the Northeast of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 พฤษภาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Indian Journal of Public Health Research & Development 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (ScimagoJR) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Medico-Legal Publications, India, Tel. 0120- 429 4015  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน july
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Alcohol Use Disorder, Alcohol Dependence, Vocational students 
ผู้เขียน
577110003-2 นาง มณฑิรา จันทวารีย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0