2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 577110003-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง มณฑิรา จันทวารีย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. MONTIRA JUNTAVAREE
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) พฤติกรรมการบริโภคสุราและตัวแบบทำนายปัจจัยที่ทำให้ดื่มและเลิกดื่มสุราของนักศึกษาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Alcohol drinking Behavior and predictive model for factor related the alcohol drinking and quit drinking of occupation students in norteast region 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 พฤษภาคม 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 พฤษภาคม 2558
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 ตุลาคม 2559
D อนุมัติเค้าโครง 15 พฤศจิกายน 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 สิงหาคม 2561
F แจ้งผลสอบ 31 สิงหาคม 2561
F รับรองการแก้ไข 11 ตุลาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 20 ธันวาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย ตามคำสี่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 260/2558 สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย             รหัสทุน 59222105
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Alcohol Use Disorder and Determinant of Alcohol Dependence among Vocational Students in the Northeast of Thailand 
ชื่อวารสาร Indian Journal of Public Health Research & Development 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Medico-Legal Publications, India, Tel. 0120- 429 4015  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 May 2020 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน july  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ